Viveslan logo
27 oktober - 29 oktober 2023
602 Registered users

Reglement

Artikel 1: Organisatie

Brothers In Lan VZW organiseert een lanparty genaamd Viveslan, gedurende dewelke bij verschillende wedstrijden prijzen te winnen zijn. De bijhorende wedstrijden lopen van het begin van Viveslan tot net voor het einde van Viveslan (de data zijn op te vragen via de website).

Door deelname aan Viveslan verklaart elke deelnemer zich akkoord met dit reglement, alsook met elke beslissing die Brothers In Lan VZW daarover neemt.

Brothers In Lan VZW houdt toezicht op het regelmatige verloop van Viveslan en haar bijkomende wedstrijden, op de strikte toepassing van het reglement, op het aanwijzen van de winnaars, en het toewijzen van de prijzen. De beslissingen van Brothers In Lan VZW kunnen niet betwist worden.

Er worden geen briefwisseling of telefoongesprekken in verband met Viveslan en haar bijhorende wedstrijden gevoerd. Brothers In Lan VZW behoudt zich ten allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het reglement. Deze wijzigingen zullen gepubliceerd worden op haar website http://viveslan.be, Brothers In Lan VZW zal, met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de persoonsgegevens die bij registratie voor Brothers In Lan VZW meegedeeld worden opslaan in zijn databanken. Dit stelt Brothers In Lan VZW in de mogelijkheid de deelnemers regelmatig op de hoogte te brengen van nieuwe lanparty’s. Deze gegevens zullen NOOIT aan derden, voor gelijk welk doeleinde, zij het commercieel zij het persoonlijk, verkocht worden.

Alle persoonlijke gegevens die de deelnemers doorgeven aan Brothers In Lan VZW zullen met de grootste discretie bewaard worden. Bij het versturen van persoonlijke gegevens, erkent de deelnemer evenwel dat de verzending van zulke gegevens via het internet nooit zonder risico is. Schade die het gevolg is van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden bij Brothers In Lan VZW.

Artikel 2: Deelname

Iedere persoon kan deelnemen aan Viveslan en haar bijhorende wedstrijden. Er kan enkel individueel ingeschreven worden. Per persoon en per e-mail adres wordt slechts 1 inschrijving toegelaten. Brothers In Lan VZW heeft het recht om de deelnemer(s) die zich meer dan één maal inschrijven volledig van de wedstrijd uit te sluiten.

Deelnemen aan de lanparty Viveslan kan enkel op Internet op http://viveslan.be door aldaar het daartoe bestemde deelnemingsformulier in te vullen. Deelnemingsformulieren die niet volledig ingevuld zijn, zijn niet geldig. Eveneens de wedstrijdreglementen zijn terug te vinden op http://viveslan.be. Deze reglementen zijn een toevoeging aan dit reglement en door akkoord te gaan met dit reglement gaat u meteen akkoord met alle wedstrijdreglementen en hun mogelijke toekomstige wijzigingen. Eveneens door deel te nemen aan een wedstrijd gaat u automatisch akkoord met het wedstrijdreglement.

De deelnemingsformulieren zijn geldig vanaf het moment dat Brothers In Lan VZW ze in haar bezit heeft (dat wil zeggen, wanneer ze na de inschrijving online opgenomen zijn in haar database) en het gepast bedrag gestort werd op haar rekeningnummer. Deelnemingsformulieren moeten ten laatste op de dag voor het evenement, om 23u59, in het bezit zijn van Brothers In Lan VZW om geldig te zijn, onder voorbehoud van het recht van Brothers In Lan VZW om de inschrijvingen vervroegd af te sluiten indien de beschikbare plaatsen bezet zijn of om praktische redenen. De online inschrijving, het betalingsbewijs en de registratie in de database van Brothers In Lan VZW geldt als bewijs. Een deelnemingsformulier kan niet geannuleerd worden.

De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor online inschrijvingen die niet in de database terug te vinden zijn.

Deelnemers die de inschrijvingsgelden betaald hebben maar geen deelnemersformulier bekomen hebben door vervroegd afsluiten van de inschrijvingen hebben recht op een volledige terugbetaling binnen de twee maanden na het evenement met vermindering van administratieve kosten. Deelnemers met een geldig deelnemersformulier die niet wensen aanwezig te zijn op het evenement kunnen hun deelnemingsformulier afstaan, ze hebben in dit geval geen recht op terugbetaling, indien de deelnemer niet aanwezig kan zijn door ernstig overmacht kan hij een aanvraag tot deelnemersformulier voor de volgende editie aanvragen bij Brothers In Lan VZW, de raad van bestuur zal dan beslissen of de deelnemer een deelnemersformulier voor de volgende editie krijgt aan dezelfde waarde als het geannuleerde formulier exclusief administratieve kosten.

Artikel 3: Bepaling van de winnaars/prijzen

De winnaars zullen op het einde van Viveslan, op de plaats waar de Viveslan gehouden wordt, op de hoogte gebracht worden onder meer via omroeping.

De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura en kunnen niet doorgegeven worden aan derden. De winnaars moeten zich uiterlijk tegen het einde, op de plaats waar Viveslan gehouden wordt, bekendmaken bij de organisatoren. Bij niet tijdige aanmelding zullen de prijzen in kwestie toekomen aan de organisatie.

Artikel 4: Algemeenheden

Brothers In Lan VZW kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel directe als indirecte, aan personen, al dan niet deelnemers, of materialen (hier inbegrepen hard-en software) als gevolg van het deelnemen aan Viveslan en haar bijhorende wedstrijden, alsook als gevolg van het aansluiten van enige apparatuur op de netwerken voorzien door Brothers In Lan VZW, inbegrepen maar niet limitatief het elektriciteit en computernetwerk. Dit geldt eveneens voor technische storingen en/of mankementen in de hard-of software, of van Viveslan waardoor deelname aan de wedstrijd tijdelijk ofwel niet mogelijk is, onderbroken wordt of heel moeilijk verloopt.

Het is niet toegelaten te roken/sterke dranken/drugs te gebruiken in het gebouw. De lanparty Viveslan wordt gehouden op het domein van de Vives, Hantal. De deelnemers aanvaarden de regels van dat huis, zullen deze respecteren en zullen zich correct gedragen. Deelnemers of bezoekers die zich te buiten gaan aan dronkenschap, vandalisme, oproer, ruzie of ordeverstoring kunnen ten allen tijde de toegang tot de lanparty Viveslan ontzegd worden en bij ernstige misdrijven zal de politie verwittigd worden.

Het gebruik van speakers is niet toegestaan. Speakers die aan of in de monitor bevestigd zijn mogen ook niet aangezet worden. Iedereen dient zich te voorzien van een hoofdtelefoon of brengt de lanparty door in stilte. Er zal controle zijn hierop en deelnemers die zich niet aan deze regelgeving houden, kunnen verwijderd worden van de lanparty Viveslan. Andere middelen om geluid te produceren zoals toeters, vuvuzela’s en dergelijke zijn tevens verboden.

Het is ten strengste verboden om eigen onderdelen toe te voegen aan het computer- en elektriciteitsnetwerk naast een PC of een spelcomputer. Hieronder vallen onder andere switches, routers, hubs en dergelijke toestellen. Het is tevens verboden om niet PC gerelateerde toestellen aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk. Hieronder begrijpen we onder andere frigo’s, microgolven, waterkokers, ijskasten en alle andere niet computergerelateerde toestellen. Indien er wel dergelijke toestellen aangesloten worden kan dit een stroomtekort veroorzaken en alle gevolgen van dien worden de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het toestel.

Het is niet toegelaten om materiaal van gelijk welke soort te plaatsen op de tafels waar de switches geplaatst staan.

Stekkerblokken met schakelaar worden in beslag genomen door de organisatie gedurende je verblijf op de lanparty Viveslan. Op alles wordt een sticker gekleefd met daarop je coördinaten. Bij het verlaten van de lan kan je alles komen ophalen, enkel op vertoon van identiteitskaart. (ter info: stekkerblokken met schakelaars zijn niet toegestaan omdat deze een kleine verliesstroom hebben. Als er meerderen op een kring een kwalitatief mindere blok gebruiken, zal de stroom onherroepelijk uitvallen.)

Brothers In Lan VZW is niet verantwoordelijk voor ongeval, verlies of diefstal. Elke deelnemer ziet af van elk verhaal tegen Brothers In Lan VZW en tegen de organisatoren in dit verband.

Alle deelnemers en bezoekers van Viveslan zijn verplicht om de voorziene vuilbakken te gebruiken. Er dient gesorteerd te worden zoals aangegeven op de locatie. Het is niet toegestaan om goederen of vuilnisachter te laten op andersmans tafel of zitplaats. Bij klachten zal gevraagd worden om uw goederen te verwijderen, indien nodig zal de organisatie de goederen verwijderen. Ook lege of niet gebruikte plaatsen dienen vrij te blijven tijdens de gehele duur van Viveslan.

Het is tevens verboden om goederen te stockeren naast de zitplaats die elke deelnemer toegewezen is via het zaalplan. Indien de organisatie van Viveslan toch goederen van een deelnemer terugvindt die niet op zijn voorziene plaats staat, dan zullen de goederen verplaatst worden. We raden alle deelnemers aan om hun overige goederen te stockeren in hun voertuigen. Tussen 22u en 8u is het toegestaan om te slapen te liggen op de daarvoor voorziene plaatsen in de zaal. Buiten deze uren moeten alle slaapzakken en aanverwant slaapgerief verwijderd worden. Het is evenwel toegestaan om tijdens het gehele weekend gebruik te maken van de slaapzaal.

Alle nooduitgangen moeten ten allen tijde vrijgehouden worden. Er dient minstens 4 meter vrije ruimte te zijn voor en naast de deur. Iemand die goederen plaatst binnen de 4 meter voor en rond de deur zal verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen.

Om deel te nemen aan Viveslan moet u een minimum leeftijd hebben van 12 jaar. Indien zou blijken bij controle dat u jonger bent dan 12 jaar wordt u geweigerd en volgt geen terugbetaling. Tijdens de lanparty worden willekeurige controles gedaan! Het kopen of gebruiken van dubbele plaatsen, d.w.z. 2 plaatsen voor eenzelfde persoon, zijn niet toegelaten en kunnen worden geweigerd door Brothers In Lan VZW. Deze betaling wordt automatisch achteraan de wachtlijst geplaatst. Het gebruiken van 2 plaatsen voor 1 persoon op Viveslan zelf kan leiden tot een sanctie opgelegd door de organisatie.

Het is ten strengste verboden om toestellen mee te brengen of te gebruiken die op één of andere manier projectielen afvuren. Hieronder vallen zowel wapens als zelfgemaakte constructies. Replica wapens worden ook niet toegelaten. Ook het afvuren van een projectiel, een kogel of een ander voorwerp, zal een uitsluiting betekenen voor de persoon die het projectiel afvuurde en voor de eigenaar van het voorwerp waarmee het projectiel is afgevuurd. Hieraan zouden we ook graag toevoegen dat ten strengste verboden is om apparaten te gebruiken die buskruit of andere explosieve materialen bevatten. Hierbij denken we in eerste instantie aan rookbommen, granaten, kogels en soortgelijke constructies. Zelfgemaakte constructies zijn hierbij ook verboden, zowel in de zaal als op het terrein rond de zaal. Het zichtbaar maken hiervan zal zorgen voor de uitsluiting van de eigenaar ervan. Het gebruik ervan zal zorgen voor het uitsluiten van de eigenaar als van de persoon die het voorwerp gebruikt heeft.

Het is verboden om reclame te maken voor een evenement, bedrijf of gelijk welk ander doel zonder toestemming van de organisatie Brothers In Lan VZW. Er dient minstens 2 weken voor de aanvang van het evenement Viveslan een goedkeuring bij de organisatie Brothers In Lan VZW aangevraagd te worden. Pas indien er goedkeuring komt zal er op vooraf afgesproken voorwaarden reclame gemaakt kunnen worden. We raden iedereen die reclame wilt maken, aan om contact op te nemen met de sponsorverantwoordelijke van Brothers In Lan VZW om een regeling uit te werken.

Alle eventuele aanpassingen of verbeteringen aan dit reglement, daarbij inbegrepen tijdens de loop van de Viveslan en haar bijhorende wedstrijden, gelden onverkort als punt van reglement.

Artikel 5: Verbod van misbruik

De deelnemer is als enige verantwoordelijk voor de gegevens die hij consulteert, opvraagt of doorstuurt. In het algemeen kan Brothers In Lan VZW niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die derden of de deelnemer plegen via het netwerk en de infrastructuur van Brothers In Lan VZW. Als het netwerk en infrastructuur van Brothers In Lan VZW gebruikt wordt op enige wijze die in strijd zou zijn met onderhavig reglement en al haar voorwaarden, of met andere geldende voorschriften, zullen de noodzakelijke maatregelen genomen worden teneinde de inbreuk stop te zetten en heeft Brothers In Lan VZW het recht om naar eigen oordeel de deelnemer onmiddellijk uit te sluiten en te verwijderen, zonder verwijl en zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat Brothers In Lan VZW tot enige schadevergoeding gehouden is. Elke deelnemer is aansprakelijk en zal Brothers In Lan VZW schadeloos stellen voor alle kosten en schade die voortvloeien uit het oneigenlijk of onrechtmatig gebruik van het netwerk en infrastructuur door de deelnemer of door een derde partij en is tevens verplicht Brothers In Lan VZW te vrijwaren tegen vorderingen van derden, daarbij inbegrepen vorderingen naar aanleiding van gebruik niet conform aan onderhavig reglement. Deze clausule is eveneens van toepassing indien de deelnemer gegevens verspreid of toegankelijk maakt op onrechtmatige wijze of met inbreuk op de rechten van derden, zoals intellectuele rechten en naburige rechten. De deelnemer vrijwaart Brothers In Lan VZW voor elke vordering van derden in dit verband.

Brothers In Lan VZW en/of haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die derden of de deelnemer plegen via haar netwerk. Het netwerk en infrastructuur van Brothers In Lan VZW mag uitsluitend worden gebruikt voor wettelijk toegestane doeleinden. Het is ondermeer ten strengste verboden om een verbinding te maken of om materiaal te zenden, ontvangen, uploaden of downloaden, gebruiken of hergebruiken:

waarvan het bestaan, de inhoud, het bezit, de verspreiding of het gebruik bedreigend, obsceen of frauduleus is;

dat inbreuk pleegt op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, rechten van derden of wettelijke bepalingen;

dat een misdrijf vormt of een inbreuk op een rechterlijk bevel, een overheidsbesluit of enigerlei andere illegale handeling vormt.

Het is verboden het netwerk en infrastructuur van Brothers In Lan VZW te gebruiken voor elke actie die leidt tot:

de illegale of zonder toestemming genomen toegang tot de gegevens van de verbonden netwerken;
de aantasting of het in gevaar brengen van de goede werking van het IP netwerk en infrastructuur;
het in gevaar brengen van of de aantasting van de integriteit van computergegevens of de beschadiging of vernietiging van de informaticagegevens of van hun betrouwbaarheid;
het in gevaar brengen van of de aantasting van de privacy van derden in het algemeen of van andere deelnemers van het netwerk in het bijzonder.

Het is verboden om illegale software binnen te brengen of te gebruiken alsook enig ander materiaal dat illegaal is of inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten of rechten van derden. Elke deelnemer vrijwaart Brothers In Lan VZW voor elke vordering van derden in dit verband. Brothers In Lan VZW is niet aansprakelijk voor inbreuken die deelnemers plegen via haar netwerk of infrastructuur. Elke deelnemer is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het onrechtmatig gebruik ervan.

De deelnemer erkent dat Brothers In Lan VZW niet in staat is de inhoud van de op haar server(s) en op de verschillende plaatsen geplaatste informatie te controleren. De deelnemer is en blijft alleen verantwoordelijk voor de inhoud van alle uitgewisselde gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot de keuze en de gevolgen van het plaatsen van links naar andere servers of PC's. Elke deelnemer vrijwaart Brothers In Lan VZW voor elke vordering en schade dienaangaande van derden.

Elke applicatie die het netwerk en infrastructuur overbelast of op onredelijke wijze belast, op welke wijze dan ook, zal worden beschouwd als een potentieel offensief gebruik van het netwerk en infrastructuur (overspoelen en weigeren van service) en is verboden. De deelnemer zal geen piraterij of hacking plegen tegenover het systeem van Brothers In Lan VZW en hun leveranciers, of tegenover enig ander systeem.

De deelnemers aanvaarden dat de door hun hardware en software gegenereerde netwerktraffiek verzameld en bijgehouden mag worden door Brothers In Lan VZW, de deelnemer aanvaardt dat hij op ieder moment Brothers In Lan VZW toegang zal verschaffen tot zijn hardware en software ten behoeve misbruik op te sporen en te sanctioneren.

Artikel 6: Geschillen

De deelnemers aanvaarden dat hun naam en/of de foto gepubliceerd worden alsook dat hun beeltenis of portret gereproduceerd en aan het publiek kenbaar wordt gemaakt op enigerlei wijze, daarbij inbegrepen via film en streaming, en dit ondermeer op de website(s) van de organisatoren, waaronder deze met url http://viveslan.be.

Brothers In Lan VZW kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen die het openbaar maken van deze gegevens zou hebben voor de winnaars.

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Personen die op welke wijze ook Viveslan en haar bijhorende wedstrijden vervalsen, een inbreuk plegen op het reglement of pogingen daartoe ondernemen, worden volledig van Viveslan en haar bijhorende wedstrijden uitgesloten; hun deelname geldt als niet bestaande.

In geval van bemiddeling of geschillen is enkel de rechtbank van Kortrijk bevoegd.

De zaken die niet voorzien zijn in dit reglement zullen onderzocht worden door de raad van bestuur. De beslissingen van de raad van bestuur zijn onherroepelijk.

Door aan de lanparty Viveslan, georganiseerd door Brothers In Lan VZW, deel te nemen aanvaardt men zonder voorbehoud alle punten van het reglement en de wedstrijdreglementen, evenals elke beslissing die de organisatoren genoopt zijn te treffen. Tegen hun beslissing is geen verhaal mogelijk.

Indien er vragen of opmerkingen zijn richting de organisatie Brothers In Lan VZW, dan kunt u hun contactgegevens terugvinden op de website van het evenement Viveslan, http://viveslan.be.